Tietoturvaloukkausten nopeudesta ja kasvavasta kaupallisesta vaikutuksesta huolimatta useimmat laitokset valvovat edelleen digitaalista turvallisuutta tavalla, joka on suunniteltu vastaamaan eilisiin hyökkäyksiin käyttämällä raskaita rajoituksia, jotka haittaavat innovointia.

Lisäyksiä

ISO 27001 luo puitteet organisaation arvokkaiden tietojen – myös henkilötietojen – suojaamiseksi turvallisella ja uskottavalla tavalla. Standardissa määritellään vaatimukset tietoturvan hallintajärjestelmälle (ISMS), jonka tarkoituksena on suojautuminen muun muassa tietojen poistamiselta, vuotamiselta tai pääsyn menettämiseltä. Samalla sillä varmistetaan, että yritykset jatkavat jatkuvia turvallisuustoimia, joissa riskinarviointi ja tapahtumien käsittely luovat nykyaikaisen tiedon suojan. Se on gdpr:n lainsäädäntötekstin mukainen, jossa muun muassa kehotetaan organisaatioita toteuttamaan asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä riskiä vastaavan turvallisuustason varmistamiseksi. Alla on lueteltu 5 aluetta, joilla ISO 27001 täyttää suoraan GDPR:n vaatimukset:

Ensimmäinen dokumentaatio

Siirtyminen GDPR:hen tarkoittaa, että yritysten on nyt voitava dokumentoida noudattavansa lakia. Tämä on myös edellytys ISO 27001 -standardin vaatimusten noudattamiselle – jos sitä ei voida dokumentoida, vaatimuksia ei katsota täytetyiksi. Ergo: On oltava yleiskuva henkilötiedoista, raportti riskinarvioinnista, tapahtumaloki jne.

2. yleiskatsaus henkilötietoihin

Yleiskatsaus yrityksen kriittisiin ja arkaluonteisiin tietoihin on ISO 27001 -standardissa avain asiaankuuluvien turvallisuustoimenpiteiden suunnitteluun. Tämä on myös gdpr:n henkilötietojen vaatimus, jotta voidaan valvoa, missä, miten ja kuinka kauan tietoja säilytetään, kuka niitä voi käyttää jne.

Kolmas riskinarviointi

GDPR edellyttää, että yritykset tekevät riskinarviointeja tunnistaakseen riskit EU:n kansalaisten henkilötietojen vaarantamiseksi. Tämä koskee myös uusien järjestelmien käyttöönottoa tai uusien liiketoimintaprosessien luomista. Vastaavasti ISO 27001 edellyttää, että yritykset laativat asiaankuuluvat turvallisuustoimet riskienhallinnan avulla. arvioida eri tapahtumien todennäköisyyttä ja tunnistaa rekisteröidyn tietojen vastaavat seuraukset.

4. taukoja

GDPR edellyttää, että yritykset ilmoittavat viranomaisille 72 tunnin kuluessa mahdollisesta tietojen rikkoutumisesta. Se voi sisältää myös ilmoituksen rekisteröidyille. Vastaavasti ISO 27001 asettaa vaatimuksia poikkeamien käsittelylle ja ehdottaa tapahtumien käsittelyprosesseja.

5. arviointi ja jatkuvat parannukset

Se on gdpr:n noudattamisen taustalla oleva ennakkotapaus, jonka mukaan organisaatiot luovat joitakin työnkulkuja, jotka takaavat henkilötietojen jatkuvan suojauksen riippumatta uhkakuvasta, uusista hoidoista tai liiketoimintaprosessien muutoksista. Tässä ISO 27001 tarjoaa välineistön toimista, joilla varmistetaan riittävä tietojen suoja myös kontekstin muuttuessa. Turvavalvontatoimien arviointi, sisäiset tarkastukset ja hallinnon arviointi ovat keskeisiä tekijöitä tietosuojan ylläpitämisessä ja jatkuvassa parantamisessa.

Arvo

Yritykset pystyvät luomaan tiukimmat puolustusmekanismit keskeisiä tietoresursseja vastaan. Autamme asiakkaita päättämään, mitä suojataan ja kuinka paljon he tarvitsevat ISO27000:n yhdistelmän avulla, joka auttaa yrityksiä priorisoimaan liiketoimintariskejään ja -resurssejaan sekä strategioita ja taktisia suunnitelmia, jotka mukauttavat yrityksen riskivalmiuksia.